Põhikiri

VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING
Põhikiri

1. Üldsätted.

1.1. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing (edaspidi nimetatud ühing) on eelkõige Võru maakonnas elavaid, töötavaid ja õppivaid kuulmislangusega inimesi ning nende pereliikmeid ja teisi ühingu tööst huvitatud inimesi – ühendav ja abistav mittetulundusühing. Ühing on isikute vabatahtlik avalik ühendus.
1.2. Ühingu ametlik lühend on VVÜ.
1.3. Ühingu inglisekeelne nimetus on : The Võrumaa Association of the Hard of Hearing.
1.4. Ühing kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu struktuuri.
1.5. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, iseseisva bilansi, pitsati ja sümboolikaga.
1.6. Ühingul on õigus omada pangakontosid Eesti Vabariigis ja välisriikides asuvates pankades nii Eesti Vabariigis kehtivas kui ka välisvaluutas.
1.7. Ühingu asukohaks on Võru linn, Eesti Vabariik.
1.8. Ühing juhindub oma tegevusest Eesti Vabariigi Põhiseadusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.9. Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.10. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. Ühingu tegevuse eesmärgid

2.1. Vaegkuuljate ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks vaegkuuljate probleemide väljaselgitamisel, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine.
2.2. Vaegkuulate huvide kaitsmine riiklikes ja kohalikes võimu- valitsemisorganites.
2.3. Koostöös erinevate asutustega – omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused jt – vaegkuuljate probleemide lahendamisele ja vaegkuuljate integreerimisele tavaühiskonda kaasaaitamine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust.
2.4. Vaegkuuljate aktiviseerimine kuulmispuudega toimetulekuks – loengute, teabepäevade, seminaride, kursuste, nõustamiste, laagrite ja teiste tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.5. Heategevuslike ürituste, näituste, korjanduste, laagrite ja teiste tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.6. Vaegkuuljate harrastus- ja ühistegevuse korraldamine.
2.7. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate asutuste, ühingute, seltside, kodade ning liitude jt. Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
2.8. Välja anda stipendiume silmapaistvate tulemuste eest vaegkuuljate huvide eest seismisel.
2.9. Ühingu tegevuse eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

3.Ühingu liikmed, õigused ja kohustused.

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidililised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ja tasuvad iga-aastast liikmemaksu.
3.2. Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.
3.3. Ühingu liikmeteks võivad olla Võru maakonnas kui ka Eesti Vabariigi teistes piirkondades, samuti ka väljaspool Eestit elavad, töötavad ja õppivad vähemalt viieteistkümneaastased kuulmispuudega isikud, nende perekonnaliikmed ja teised ühingu tööst huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud nende kirjaliku avalduse alusel.
3.4. Ühingu liikmeteks võivad olla ka alla 15 aastased lapsed, keda esindab lapsevanem või hooldaja.
3.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
3.5.1 Ühingu liikmeks astumisel tasuvad ühingu liikmed sisseastumismaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu on ühingu liikmed kohustatud maksma kord aastas, soovitavalt ühingu üldkoosolekul, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu tasumise tähtaeg 30.aprill.

3.6 Ühingu liikmest väljaastumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel.

3.7. Ühingu liikmest väljaarvamine toimub ühingu juhatuse otsuse alusel kui
3.7.1. ühingu liige on oluliselt kahjustanud ühingut moraalselt või materiaalselt;
3.7.2. ühingu liige ei austa põhikirja tingimusi või ei täida ühingu juhatuse ja ühingu üldkoosoleku põhikirjast tulenevaid otsuseid;
3.7.3. ühingu liige on jätnud tasumata liikmemaksu, eirates seda kahel üksteisele järgneval aastal;
3.7.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.8. Ühingu liikmest väljaarvamise otsust peab toetama vähemalt kaks Ühingu juhatuse liikmetest.
Väljaarvatud ühingu liikmetele saadab ühingu juhatus kirjaliku väljavõtte otsusest kolmekümne ( 30) tööpäeva jooksul alates väljaarvamise otsuse tegemise kuupäevast . Otsuses peab olema ära näidatud ühingust väljaarvamise põhjus. Ühingu otsuse peale võib väljaarvatud ühingu liige esitada vastulause ühe kuu jooksul ühingu üldkoosolekule ühingu juhatuse kaudu arvates vastava otsuse kättesaamisest. Ühingu üldkoosoleku otsus on lõplik.

3.9 Ühingu liikmel on õigus:
3.9.1. Osaleda kõikidel ühingu üritustel kaasaaitajana, osalejana ning külalisena;
3.9.2. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse, revisjoni ja teistesse komisjonidesse.
3.9.3. Võtta osa ühingu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest ja otsustamisest. Teha täiendusi ja ettepanekuid.

3.10. Ühingu liikmed on kohustatud:
3.10.1. Täitma ühingu põhikirja nõudeid, ühingu üldkoosoleku ja ühingu juhatuse otsuseid.
3.10.2. Täitma ühingu juhatuse poolt võetud kohustusi.
3.10.3. Tasuma ühingu liikmemaksu määratud tähtajaks.

4. Ühingu juhtimine.

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu üldkoosolek, mis viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.
4.2. Ühingu üldkoosoleku juhtimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad kaks ühingu liiget – üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub Ühingu:
4.3.1. põhikirja vastuvõtmine, kinnitamine, muutmine, täiendamine;
4.3.2. eesmärgi muutmine, täiendamine;
4.3.3. astumine teiste mittetulundusühingute liikmeks;
4.3.4. juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
4.3.5. volinike valimine teiste ühingute, seltside, kodade ja liitude koosolekutele;
4.3.6. majandusaastaaruannete läbivaatamine ja kinnitamine;
4.3.7. eelarvete läbivaatamine ja kinnitamine;
4.3.8. tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Vajadusel võib üldkoosolek määrata revisjoni. Revisjoni ei või teha juhatuse liikmed ega raamatupidaja. Revisjoni tulemused vormistatakse aruandena, mis esitatakse üldkoosolekule.
4.3.9. tegevuse jagunemine, ühinemine või lõpetamine.

4.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus. Üldkogu kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkogu kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord. Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja vastuvõtmise, selle muudatuste ja täienduste tegemise ning ühingu tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimise poolt peab hääletama vähemalt 2/3 üldkogust osavõtjatest
4.5. Üldkogu on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud 1/20 ühingu liikmetest. Kui üldkogul ei osale nõutav arv liikmeid, tuleb koosolek kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 2 liiget. Ühingu liige võib anda lihtkirjaliku volikirja Ühingu teisele liikmele või pereliikmele enda esindamiseks üldkoosolekul.
4.7. Ühingu üldkoosolekute vahelisel perioodil on täitevorganiks kolmeks aastaks valitud ühingu juhatus, kus on kaks kuni viis ühingu liiget, vastavalt ühingu liikmeskonna arvule.

4.8. Ühingu juhatus:

4.8.1. on ühingu alaliselt tegutsev organ:
4.8.1.1. Ühingu juhatuse volitatud (valitud) liikmed valivad oma keskselt juhatuse esimehe ja aseesimehe.
4.8.2. esindab ühingut kollegiaalselt kõigis õigustoimingutes;
4.8.3. võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks ühingu juhatuse esimehe hääl;
4.8.4. võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu juhatuse liikmed;
4.8.5. jaotab kohustused ühingu liikmete vahel;
4.8.6. võib moodustada komisjone põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
4.8.7 valib delegaadid Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkogule ja teistele ühingut esindatavatele üritustele;
4.8.8. võib eelarve piires tööle võtta palgalisi töötajaid ühingu juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks;
4.8.9. korraldab ühingu likvideerimisega seonduvad küsimused.
4.9.0. allkirjastab majandusaasta aruandeid.

4.9. Ühingu juhatuse esimees:

4.9.1. Juhatab ühingu koosolekuid;
4.9.2. Juhib ja koordineerib ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning ühingu üldkoosoleku ja ühingu juhatuse otsustele;
4.9.3. Tegutseb ühingu nimel ilma volikirjata, esindab ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
4.9.4. Omab ühingu nimel allkirjaõigust;
4.9.5. Annab volitusi;
4.9.6. Käsutab vastavalt põhikirjale ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ja vahendeid;
4.9.7. Avab ja sulgeb panga- ja muid kontosid;
4.9.8. Sõlmib ühingu nimel lepinguid;
4.9.9. Esitab ühingu üldkoosolekul ülevaate ühingu tegevusest;
4.9.10. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või volitatud ühingu juhatuse liige.
4.10. Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduste ja põhikirja nõuete rikkumisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
4.11. Ühing ei kanna varalist vastutust ühingu liikmete varaliste kohustuste eest ja ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5. Ühingu vara ja vahendid

5.1. Ühingu omandis võib olla vallas- ja kinnisvara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

5.2. ühingu vahenditest moodustavad:

5.2.1. sisseastumise ja liikmemaksudest;
5.2.2. vabatahtlikest maksudest, kingitustest ja annetusest;
5.2.3. muudest riigi õigusaktidega ettenähtud eraldistest;
5.2.4. ühingule kuuluva ja ühingu valduses oleva vara kasutamisest saadavast tulust;
5.2.5. muust tulust;
5.3. Ühing kasutab talle kuuluvat vara ja vahendeid vastavalt põhikirjale. Ühingule sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmisele.
5.4. Ühing ei jaota liikmete vahel oma vara ega tulu, vaid kasutab seda ainult põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks.
5.5. Ühing korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud
maksed ja majandusaastaaruande ja tegevusaruande ning esitab aruanded ühingu üldkoosolekule
kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

6. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine korraldatakse vastavalt seadustes sätestatud korrale.
6.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu põhikirja parandused on vastu võetud ja kinnitatud üldkoosolekul 29. märts 2018.a.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimees
Janno Kuus