Palun toeta

Ühingu eesmärkide paremaks saavutamiseks on võimalik igaühel meid toetada, olgu siis materiaalselt või mitte materiaalselt hea nõu, kaasa aitamise vms. Vaata ka Koostöö

HEA INIMENE, ETTEVÕTTE JUHT, MEIE TEGEVUST ON VÕIMALIK TOETADA !

Konto omanik: VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING
Arve nr:  
Kirjelduseks märkige:  TEGEVUSTOETUS või kindla otseannetuse puhul valige teile meelepärane märksõna allpool.
Summa: Vabal valikul, oleme tänulikud mistahes summa eest.

HETKEL OTSIME VÕIMALUSI:

 • SAADUD 🙂 SÜLEARVUTI – 1 uue/kasutatud sülearvuti soetamiseks, teabepäevade tarbeks.
 • SAADUD 🙂 PROJEKTOR – HD projektorit Filmiprojektiks ja ka teabepäevadeks vaata: http://www.vaegkuuljad.eu/projektid/projekt-toome-eesti-filmiklassika-subtiitritega-vaatajani/
 • RUUMID – Soodsat ruumide kasutust Võru linnas. 2-3h. vähemalt 1x kuus.
 • VISIITKAARDID – Soodsat trükivõimalust 2-poolsetele visiitkaartidele.
 • LAHENDATUD! 🙂 INFOVOLDIK – A4 formaadis ühingu infovoldiku trükile.
 • SUVEPÄEVAD – Suvepäevade korraldamise kulude osalist katmist+meeneid.
 • JÕULUPIDU – Jõulupeo korraldamisega kaasnevad kulud/meened.
 • KUULMISABIVAHENDID – Ühingu loengutes kasutatavad silmusvõimendi vastuvõtjate soetamiseks.
 • HETKEL OLEMAS 🙂 TRANSPORDIVAHEND VÄLJASÕITUDEKS – Minimaalselt 9 kohta, otsime ka 30-40 kohalise bussi kasutamise võimalust.
 • KUULMISNÕUSTAMISE ARENDAMISEKS TOETUST – Vaata Kuulmisnõustamine 

MEIE PÜSIKULUD:

 • Liikmemaks katusorganistatsioonile 
 • Pangateenused: Kontohooldustasud (1€x12kuud) 12€ aastas.
 • Riigilõiv juhatuse valimisel: (iga muudatuse järel registris 7€)
 • Kodulehe, Facebooki haldamine/täiendamine. (doomenitasu 10€/aastas+lehe majutustasu, haldus)
 • Raamatupidamiskulud (bilanss, majandusaasta aruanne jms.)
 • Dokumentatsiooni koostamine (dokumentatsiooni-arvete printimine, kontoritarbed)

MUUD KAASNEVAD KULUD:

 • Ruumide üür üritusteks:  
 • Ürituste korraldamisel tekkivad kulud: telefoniarved, lektoritasu, transportkulud, materjalid, blanketid, registreerimislehed, suupisted, tee-kohv, lauvesi jms.
 • Pangateenused: SEB Pank Ülekandetasud 0,16 ja 0,38€ meile esitatud arvete eest.
 • Juhatuse esinduskulud: (transport, majutus) Muudel teabeüritustel-koolitustel osalemisel, paar korda aastas.
 • Tehniliste abivahendite hooldusega kaasnevad kulud.
 • Transpordi kulud abivahendite hooldusse saatmisel.
 • Abivahendite käitamise kulud (akud, patareid).
 • Projektide koostamisega kaasnevad kulud. (eelarve koostamine, aruandlused,)

MAKSUD:

 • Organisatsioon ei ole kantud tulumaksusoodustust saavate ühingute nimekirja.

MEILE ANNAB TEGEVUSTOETUST KA:

 • Võru Linnavalitsus – Tegevustoetus – ainult Võru linna liikmete arvu pealt, kuid pooled liikmed on meil Võru maakonnast).
 • Eesti Puuetega Inimeste Fond – Tegevustoetus – Liikmete arvu pealt.

ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA:

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurde hindlusega toodete-teenuste müük jne).

ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab inimese õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel.