Kodukord

§1. Üldsätted

1.1 Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu (edaspidi Ühing) kodukord reguleerib käitumisreeglid ühingus ning väljaspool ühingut kõikidel Ühingu poolt korraldatud üritustel, laagrites ja muudel üritustel.

1.2 Kodukorra aluseks on Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu põhikiri, head tavad ja üldtunnustatud käitumisnormid.

§2. Ühingu moraali- ja eetikanormid ja nendest kinnipidamine

2.1 Eetika nõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, Ühingu põhikirja, Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ning soovituste, Ühingus kujunenud praktika ja hea tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel.
2.2 Ühingu liige tervitab ühingukaaslasi nii jahtklubi territooriumil, kui väljaspool.
2.3 Igal Ühingu liikmel õigus teisi liikmeid vajadusel korrale kutsuda, ka väljaspool Ühingu tegevust.
2.4 Ühingu liige ei avalda ega levita seltsikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.
2.5 Ühingu liige peab suhtlemisel ühingukaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. Ühingu liige peab hoiduma Ühingu mainet kahjustavast käitumisest.
2.6 Järelevalvet eetika nõuete ja hea tava täitmise üle Ühingus teostab Ühingu juhatus ning iga Ühingu liige.
2.7 Ühingu tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Ühingu liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Ühingu liige ühingukaaslaste vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda Ühingu juhatuse poole.
2.8 Ühingu liige ei lahenda seltsikaaslaste vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.
2.9 Ühingu põhikirja, kodukorra, juhatuse otsuste või mõne muu Ühingu tegevust reguleeriva dokumendi nõuete rikkumise korral Ühingu liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust ka Ühingu liikme soovitajatele.

§3. Seltsi liikmemaks ja selle tasumise kord

3.1. Liikmemaksude ja muude Ühingu makstavate tasude suurus määratakse üldkoosoleku otsusega ning
kajastatakse kodulehel www.vaegkuuljad.eu. Liikmemaksud kuuluvad tasumisele kord aastas hiljemalt 1. aprilliks, sisseastumismaks ühe kuu jooksul pärast liikmeks vastuvõtmist.
6.2. Ühingu liikmemaks on diferentseeritud vastavalt vara kasutamise ulatusele ning koosneb põhimaksust ja lisamaksudest. Lisamaksude suurus sõltub klubi vara kasutamise ulatusest.
6.4. Seltsi liikmed, kellel on liikmemaksu või sisseastumismaksu võlgnevus seisuga 1. aprill viimase 3 aasta jooksul, arvatakse juhatuse otsusega põhikirja punktide alusel Ühingu liikmeskonnast välja.